OÜ Raven lähtub oma teenuste osutamiseks vajaliku infrastruktuuri arendamisel Raasiku Vallavolikogu 13.03.2018 määrusest nr 7 „Raasiku valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2018-2029“ (link >>) ja määruse lisast 1 "Raasiku valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2018 - 2029" (link >>).

Kohalikule omavalitsusele kuuluva võrgustiku valdkonna ettevõttena lähtume riigihangete läbiviimisel ja lepingute sõlmimisel riigihangete seadusest ja seal kehtestatud õigusaktidest ning OÜ Raven hankekorrast (link>>) ning ettevõtte hankeplaanist (link >>).

el_yhtekuuluvusfond_horisontaal_logo.jpg

 

Arendusprojektid

 

Raasiku aleviku ÜVK arendamise I etapp

Projekti maht ja tulemus

Käesoleva projekti mahus realiseeritakse Raasiku alevikus ÜVK arendamise I etapp, mille raames teostatakse: 

1. Kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine Meierei tn ja Kooli tänaval. Kanalisatsioonivõrgu laiendamine Meierei, Vahtra, Rohtla, Teemeistri tn, Teemeistri põik ja Tallinna mnt piirkonda. Sademeveetorustiku rajamine Teemeistri piirkonda. Projekt tulemusel rekonstrueeritakse 10 kinnistu kanalisatsiooni liitumispunktid ja 53 kinnistule luuakse võimalus liituda ühiskanalisatsiooniga. Rekonstrueerimise eesmärgiks on magistraaltorustike tõstmine avalikule teemaa-alale, kus on tagatud neile juurdepääs ja ekspluateerimine. Rekonstrueerimise tulemusena väheneb ka suur infiltratsioonivee osakaal.

2. Veetorustiku rekonstrueerimine Meierei tänaval. Veevõrgu laiendus Meierei tn ja Vahtra tn piirkonda. Projekti tulemusel rekonstrueeritakse 19 kinnistu veevarustuse liitumispunktid ja 44 kinnistule luuakse võimalus liituda ühisveevärgiga. Rekonstrueerimise eesmärgiks on magistraaltorustike tõstmine avalikule teemaa-alale, kus on tagatud neile juurdepääs ja ekspluateerimine.

3. Projektijuhtimine ja omanikujärelevalve. Projekti ehitustöödele on tagatud seadusekohane omanikujärelevalve teostamine.

Hanked, teostajad ja finantseerimine

Käesoleva projekti realiseerimiseks viidi 2016 aasta alguses läbi riigihanked, ehitustööde ja omanikujärelevalve teostamiseks, mille tulemusel sõlmiti ehitustööde teostamiseks töövõtuleping Vändra MP OÜ-ga ja omanikujärelevalve teostamiseks P.P. Ehitusjärelevalve OÜ-ga. Ehitustööde valmimise lõpptähtaeg on 30.11.2016 ja kogumaksumuseks kujunes hangete tulemusel 460 816 eurot koos käibemaksuga, millest ligi 65% tasub Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskuse veemajanduse keskkonnaprogrammist toetusena. Täpsemat infot hangete kohta on võimalik saada Riigihangete registri e-keskkonnast järgnevatelt linkidelt https://riigihanked.riik.ee/register/hange/170743 ja https://riigihanked.riik.ee/register/hange/170741 .

Lisaküsimuste tekkimisel, aitame Teid meeleldi klienditeeninduse telefonil 607 0426 või tehniliste küsimuste korral tehnilise toe infotelefonil 609 6764 või e-postil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Ehitustööde projektiga on võimalik tutvuda siin (link).

 

Raasiku valla veemajandusprojekt 

OÜ Raven viib läbi Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi poolt rahastatavat projekti „Raasiku valla veemajandusprojekt“. Projekti kaasfinantseerijad on Raasiku vald ja OÜ Raven. SA Keskkonnainvesteeringute Keskus 02.02.2010 otsusega nr 1-25/12 tunnistati rahastamisetaotlus nõuetele vastavaks ja rahuldati. Projekti nr 2.1.0101.09-0051.

 

Projekti maht 

Aruküla alevikus:

• Kanalisatsiooni isevoolse toru rajamine 120m;

• Kahe puurkaevpumpla rekonstrueerimine;

• Reoveepuhasti rekonstrueerimine.

Raasiku alevikus:

• Veetorustiku rajamine 1 105m;

• Rajatakse uus puurkaevpumpla Rahvamaja juurde;

• Rekonstrueeritakse olemasolev Tehase tee puurkaevpumpla;

• Kanalisatsiooni surve torustiku rajamine 1 930m;

• Kanalisatsiooni isevoolse torustiku rajamine 560m;

• Tehase tee reoveepuhasti ehitamine;

• Keskasula reoveepuhasti likvideerimine ja uue reovee ülepumpla ehitamine.

Projekti tulemus

Projekti elluviimisega saavutatakse kolm peamist tulemust:

1. Joogivee ühendustorustiku väljaehitamisega saavutatakse joogivee kvaliteedi vastavus Sotsiaalministri määrusele 31. juuli 2001.a „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollnõuded ning analüüsimeetodid”;

2. Reoveepuhastite väljaehitamisel saavutatakse reovee nõuetekohane puhastamine Raasiku ja Aruküla alevikus.

3. Paigaldatakse muda töötlusseadmed, mis tagab muda nõuetekohase käitlemise.

Toetuse saaja ja projekti elluviija

Projekti elluviimist korraldas Osaühing Raven

Hanked

Raasiku valla veemajandusprojekti projektijuhtimise ja omanikujärelevalve teenus.

„Raasiku valla veemajandusprojekt“ projektijuhtimise- ja omanikujärelevalve teenuse osutamiseks viis OÜ Raven läbi avatud hankemenetlusega hanke „Raasiku valla veemajandusprojekti projektijuhtimise ja omanikujärelevalve teenus“, mis avalikustati Riigihangete registris 14.05.2010, viitenumber 118720. Esitatud pakkumustest osutus edukaks OÜ EL Konsult pakkumus, kellega sõlmiti 05.07.2010 leping.

Projektijuhtimise ja omanikujärelevalve teenus sisaldab endas:

• Hankeplaanide koostamist;

• Riigihangete ettevalmistamist ja läbiviimist;

• Aruandluse koostamist;

• Omanikujärelevalve teostamist.

OÜ EL Konsult vastutab projektijuhtimise ja AS Infragate Eesti omanikujärelevalve eest.

 

Raasiku vallas puurkaevpumplate ja Aruküla reoveepuhasti rekonstrueerimine ning torustiku ehitamine

20.04.2010 avalikustati Riigihangete registris hanke „Raasiku vallas puurkaevpumplate ja Aruküla Reoveepuhasti rekonstrueerimine ning torustiku ehitamine“, viitenumber 120224.

Projekteerimis-ehitustöövõtu eesmärk oli:

• Aruküla reoveepuhasti rekonstrueerimine;

• Aruküla puurkaevu PK 5 rekonstrueerimine;

• Aruküla puurkaevu PK 3 rekonstrueerimine ja vee reservuaaride suurendamine;

• Raasiku alevikus Tehase tee puurkaevpumpla rekonstrueerimine.

Kõik pakkumused ületasid eelarvelist maksumust ja hange otsustati tühistada. Uus hange avaldatakse Riigihangete registris 2011 II kvartalis.

 

Raasiku valla veemajandusprojekt

Raasiku asula puurkaevpumpla ja reoveepuhasti rajamine, olemasoleva reoveepuhasti likvideerimine ning torustike ehitustööd.

04.10.2010 avalikustati Riigihangete registris hange „Raasiku valla veemajandusprojekt. Raasiku asula puurkaevpumpla ja reoveepuhasti rajamine, olemasoleva reoveepuhasti likvideerimine ning torustike ehitustööd“, viitenumber 121412. Esitatud pakkumustest oli edukas AS Vensen pakkumus, kellega sõlmiti 03.03.2011 projekteerimis-ehitustööde leping. Tööde lõpptähtaeg on 31.12.2011.

Töövõtu mahtu kuuluvad:

• Raasiku aleviku puurkaevpumpla rajamine;

• Raasiku keskasula reoveepuhasti likvideerimine;

• Kanalisatsioonipumpla rajamine;

• Tehase tee reoveepuhasti rajamine;

• Veetorustiku rajamine 1 105m;

• Kanalisatsiooni surve torustiku rajamine 1 930m;

• Kanalisatsiooni isevoolse torustiku rajamine 560m.