OÜ Raven lähtub OMA Teenuste osutamiseks vajaliku taristu arendamiseks Raasiku vallavolikogu 2018/03/13 määrusest nr 7  "Raasiku valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni Arendamise kava aastateks 2020-2031" (link >>) 

Kohalikul omavalitsusel kuuluva keskkonna valitsuse ettevõtte väljatöötamine riigihangete seadustest ja lepingust sõlmitud OÜ Raven  hankekorrast (link >>)  ning ettevõtte  hankeplaanist (link >>) .

el_yhtekuuluvusfond_horisontaal_logo.jpg

 

Arendusprojektid

 

Raasiku aleviku ÜVK arendamise I etapp

Projekti maht ja tulemus

Selle projekti mahus realiseeritakse Raasiku alevikus ÜVK arendamise I etapp, mille abil teostatakse: 

1. Kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine Meierei tn ja Kooli tänaval. Kanalisatsioonivõrgu laiendamine Meierei, Vahtra, Rohtla, Teemeistri tn, Teemeistri põik ja Tallinna mnt piirkonda. Sademeveetorustiku rajamine Teemeistri piirkonda. Projekti tulemusel rekonstrueerimisel 10 kinnistu kanalisatsiooni liitumispunktid ja 53 kinnistule luuakse nii liituda ühiskanalisatsiooniga. Rekonstrueerimise eesmärgiks on magistraaltorustike tõstmine avalikule teemaa-alale, kus on tagatud neile juurdepääs ja ekspluateerimine. Rekonstrueerimise tõttu väheneb ka suur infiltratsioonivee osakaal.

2. Veetorustiku rekonstrueerimine Meierei tänaval. Veevõrgu laiendus Meierei tn ja Vahtra tn piirkonda. Projekti tulemusel rekonstrueerimisel 19 kinnistu veevarustuse liitumispunktid ja 44 kinnistule luuakse võimalus liituda ühisveevärgiga. Rekonstrueerimise eesmärgiks on magistraaltorustike tõstmine avalikule teemaa-alale, kus on tagatud neile juurdepääs ja ekspluateerimine.

3. Projektijuhtimine ja omanikujärelevalve. Projekti ehitustöödele on tagatud seadusekohane omanikujärelevalve teostamine.

Hanked, teostajad ja finantseerimine

Nende projektide realiseerimiseks viidi 2016. aasta alguses läbi riigihanked, ehitustööde ja omanikujärelevalve teostamiseks, mille tulemusel sõlmitakse ehitustööde teostamiseks töövõtuleping Vändra MP OÜ-ga ja omanikujärelevalve teostamiseks PP Ehitusjärelevalve OÜ-ga. Ehitustööde valmimise lõpptähtaeg on 30.11.2016 ja kogumaksumuseks kujunes hangete tulemusel 460 816 eurot koos käibemaksuga, millest ligi 65% tasub Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskuse veemajanduse keskkonnaprogrammistugi. Täpsemat infot hangete kohta on võimalik saada Riigihangete registri e-keskkonnast järgnevat linki linkidelt https://riigihanked.riik.ee/register/hange/170743 ja https://riigihanked.riik.ee/register/hange/170741.

 

Ehitustööde projektiga on võimalik tutvuda siin ( link ).

 

Raasiku valla veemajandusprojekt 

OÜ Raven viib läbi Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi poolt rahastatavat projekti „Raasiku valla veemajandusprojekt“. Projekti kaasfinantseerijad on Raasiku vald ja OÜ Raven. SA Keskkonnainvesteeringute Keskus 02.02.2010 otsusega nr 1-25 / 12 tunnistati rahastamisetaotluse vajadust vastavaks ja rahuldamiseks. Projekti nr 2.1.0101.09-0051.

 

Projekti maht 

Aruküla alevikus:

• Kanalisatsiooni isevoolse toru rajamine 120m;

• Kahe puurkaevpumpla rekonstrueerimine;

• Reoveepuhasti rekonstrueerimine.

Raasiku alevikus:

• Veetorustiku rajamine 1 105m;

• Rajatakse uus puurkaevpumpla Rahvamaja juurde;

• Rekonstrueerida olemasolev Tehase tee puurkaevpumpla;

• Kanalisatsiooni uuring torustiku rajamine 1 930m;

• Kanalisatsiooni isevoolse torustiku rajamine 560m;

• Tehase tee reoveepuhasti ehitamine;

• Keskasula reoveepuhasti likvideerimine ja uue reovee ülepumpla ehitamine.

Projekti tulemus

Projekti elluviimisega saavutatakse kolm peamist tulemust:

1. Joogivee ühendorustiku väljaehitamise saavutamiseks joogivee kvaliteedi vastavus Sotsiaalministri määrusele 31. juuli 2001.a „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollnõuded ning analüüsimeetodid”;

2. Reoveepuhastite väljaehitamise saavutamine reovee nõuetekohane puhastamine Raasiku ja Aruküla alevikus.

3. Paigaldatakse muda töötlusseadmed, mis shoot muda nõuetekohase käitlemise.

Toetuse saaja ja projekti elluviija

Projekti elluviimist korraldas Osaühing Raven

Hanked

Raasiku valla veemajandusprojekti projektijuhtimise ja omanikujärelevalve teenus.

„Raasiku valla veemajandusprojekt“ projektijuhtimise- ja omanikujärelevalve teenuse osutamiseks viis OÜ Raven läbi avatud hankemenetlusega hanke „Raasiku valla veemajandusprojekti projektijuhtimine ja omanikujärelevalve teenus“, mis avalikustati Riigihangete registris 14.05.2010, viitenumber 118720. Esitatud pakkumuste osutus hariduse OÜ Konsultatsioon.

Projektijuhtimise ja omanikujärelevalve teenus sisaldab endas:

• Hankeplaanide koostamist;

• Riigihangete ettevalmistamist ja läbiviimist;

• Aruandluse koostamist;

• Omanikujärelevalve teostamist.

OÜ EL Konsult vastutab projektijuhtimise ja AS Infragate Eesti omanikujärelevalve eest.

 

Raasiku vallas puurkaevpumplate ja Aruküla reoveepuhasti rekonstrueerimine ning torustiku ehitamine

20.04.2010 avalikustati Riigihangete registris hanke „Raasiku vallas puurkaevpumplate ja Aruküla Reoveepuhasti rekonstrueerimine ning torustiku ehitamine“, viitenumber 120224.

Projekteerimis-ehitustöövõtu eesmärk oli:

• Aruküla reoveepuhasti rekonstrueerimine;

• Aruküla puurkaevu PK 5 rekonstrueerimine;

• Aruküla puurkaevu PK 3 rekonstrueerimine ja vee reservuaaride suurendamine;

• Raasiku alevikus Tehase tee puurkaevpumpla rekonstrueerimine.

Kõik pakkumused ületasid eelarvelist maksumust ja hange otsustati tühistada. Uus hange avaldatud Riigihangete registris 2011 II kvartalis.

 

Raasiku valla veemajandusprojekt

Raasiku asula puurkaevpumpla ja reoveepuhasti rajamine, olemasolev reoveepuhasti likvideerimine ning torustike ehitustööd.

04.10.2010 avalikustati Riigihangete registris hange „Raasiku valla veemajandusprojekt. Raasiku asula puurkaevpumpla ja reoveepuhasti rajamine, olemasolev reoveepuhasti likvideerimine ning torustike ehitustööd “, viitenumber 121412. Esitatud pakkumustest oli edukas AS Vensen pakkumus, kellega sõlmiti 03.03.2011 projekteerimis-ehitustööde leping. Tööde lõpptähtaeg 31.12.2011.

Töövõtu mahtu kuuluvad:

• Raasiku aleviku puurkaevpumpla rajamine;

• Raasiku keskasula reoveepuhasti likvideerimine;

• Kanalisatsioonipumpla rajamine;

• Tehase tee reoveepuhasti rajamine;

• Veetorustiku rajamine 1 105m;

• Kanalisatsiooni uuring torustiku rajamine 1 930m;

• Kanalisatsiooni isevoolse torustiku rajamine 560m.