Seoses Aruküla reoveekogumisala ÜVK rekonstrueerimise ja rajamise projektiga viidi läbi hanked „Aruküla aleviku ÜVK rekonstrueerimine ja rajamine“, mille võitis YIT Infra Eesti AS summas 3 657 053,40 eurot ja „Aruküla veemajandusprojekti projektijuhtimise ja omanikujärelevalve teenus“, mille võitis Tallinna Linnaehituse AS summas 39 137,50 eurot, kokku 3 696 190,90 eurot. Kuna hangetele lisandus veel hangete korraldamise kulu summas 4000,00 eurot, siis kujunes projekti maksumuseks 3 700 190,90 eurot.

Kuna esialgseks maksumuseks oli planeeritud 2 958 201,75 eurot ja projekti maksumus osutus planeeritust kallimaks 741 989,15 euro võrra ning puuduvat osa omavahenditest katta ei oleks olnud võimalik, siis koostasime uue majandus- ja finantsanalüüsi ja esitasime SA-le Keskkonnainvesteeringute Keskus (edaspidi KIK) rahastusotsuse muutmise taotluse. Vastavalt esitatud rahastusotsuse muutmise taotlusele, kasvas senine toetus 2 329 034,74 eurolt 3 035 173,16 eurole ja toetuse maksimaalne määr 78,73% suurenes ca 82,03 %-le. KIK nõustus esitatud analüüsiga ja aktsepteeris projekti kallinemist juhatuse otsuse muudatusega kuupäeval 30.07.2018 ning suurendas OÜ-le Raven vastavalt antavat toetuse summat ja määra. Sellele vaatamata on projekti omafinantseering 665 017,74 eurot, millest 250 000 eurot on plaanis katta laenuga, 350 000 eurot Raasiku valla sissemaksetena ja puuduva osa paneb OÜ Raven omavahenditest.

Tulenevalt KIKi positiivsest otsusest, sõlmiti kuupäeval 31.07.2018 Aruküla ÜVK ehitustööde leping, meie hinnangul väga võimeka ja pädeva töövõtjaga YIT Infra Eesti AS. Lepingu täitmise lõpptähtaeg on 2019 august. Ehitaja peab etteantud tähtaega väga pingeliseks, kuid on avaldanud arvamust, et kui kõik sujub plaanipäraselt, siis jõutakse tähtajaks siiski valmis. Et ehitustegevus graafikus püsiks ja etteantud tähtajaks valmiks, plaanib ehitaja ehitustegevust teostada neljas eri piirkonnas ja etapis, mille eeldatavad piirkonnad ja ajakavad leiate lisatud jooniselt (link >>) ja tabelist (link >>) Lühidalt kokku võetuna, koostatakse esmalt tööprojekt iga piirkonna kohta, seejärel alustatakse jooksvalt valminud piirkonna alas ehitustöödega.

Projekteerimise etapis võetakse tööprojekti koostamise käigus kinnistute omanikega vajadusel veelkord ühendust ja täpsustatakse kinnistuomanikele sobivad liitumispunktide asukohad üle. Tulenevalt SA KIKi ja Keskkonnaministeeriumi seatud tingimusest ja kindlast soovist, teostab projekteerija täiendava küsitluse. Küsitluse käigus värskendatakse 2014 aastal küsitluses osalenute planeeritavat liitumise aega. Oluline on, et see toimuks 5 aasta jooksul, pärast projekti valmimist, sest vastasel juhul võib KIK rahastusotsuse pärast küsitluse tulemuste selgumist tagasi võtta ja Aruküla ÜVK jääb vaid paberil oleva projekti staadiumisse ning ehitus jääb lõpuni realiseerimata. Tasub mainimist, et küsitlusele positiivselt vastamine ei tähenda lepingulise kohustuse võtmist, kuid me soovitame siiski tungivalt liituda projekti raames lähima 5 aasta jooksul.

Toome siinkohal välja need positiivsed aspektid, miks on meie hinnangul kinnistutel kasulik liituda ÜVK teenusega 5 aasta jooksul. Esiteks luuakse projekti mahtu arvatud ja liitumisega nõustunud kinnistutele Aruküla ÜVK projekti mahus tasuta liitumispunktid. Teiseks jagab SA KIK käesolevast aastast toetust eraisikutele kinnistute sisese torustiku väljaehitamiseks. ÜVK teenus on purgimisest odavam ja mugavam. ÜVK teenus tagab kvaliteedinõuetele vastava joogivee kvaliteedi ja kaasaegsetele normidele vastavad elutingimused. ÜVK teenust mõõdetakse kaugloetava ultraheli veearvestiga st see on täpne, isetoimiv ja e-arve püsimakse puhul on arveldus automaatne. ÜVK projekti realiseerumise tulemusel väheneb Aruküla ÜVK alal lekkivatest kogumismahutitest tingitud põhjavee reostus. ÜVK teenusega liitunud kinnistutel pole vajadust tulevikus asendada lekkivat reovee kogumismahutit, mille asendamine muutub lähiajal kohustuslikuks. Projekti valmimisel kasvavad täna ilusas loodukeskses ja Tallinna lähedal asuvate Aruküla kinnistute turuhinnad st kasvab oluliselt Teie isikliku vara väärtus.

Lõpetuseks soovime veelkord mainida, et KIK on avanud toetusvooru, mille alusel on pärast Aruküla ÜVK ehitustegevuse valmimist (so alates 2019 august) võimalik saada eraisikutel toetust sisestustorustiku rajamiseks. Selleks palume aegsasti tutvuda KIKi poolt avaldatud toetuse tingimuste ja vormidega (link >>). Lisame täienduseks, et alates Aruküla ÜVK projekti raames rajatavate liitumispunktide valmimisest, saame hakata selleks väljastama KIKi jaoks sobival kujul tehnilisi tingimusi ning Aruküla ÜVK projekti raames rajatavad uued liitumispunktid ja nende liitumispunktide asukoha koordinaadid avaldame meie veebilehel pärast uue Aruküla ÜVK projekti valmimist.