ARVELDAMINE

Alates 01.02.2017 rakendab OÜ Raven arveldusteenustasu 2,40 eurot koos käibemaksuga, mis hakkab kajastuma alates 01.03.2017 kõikidel OÜ Raven poolt ühisvee ja -kanalisatsiooni arvetel kaasomandis olevatele kinnistule ühe teenuse eest mitme arve väljastamisel (kaasomandis olevatele korteritele või paariselamutele).

Prognoosarved

Juhul kui veearvesti näit on tähtaegselt edastamata, siis koostame arved eelneval arvestusperioodil kasutatud koguse järgi ning järgneval arvestusperioodil toimub koguse tasaarveldus teatatud tegeliku arvestinäidu alusel.

Prognoositud koguse  alusel esitatud arve ei pruugi kajastada tegelikku tarbimist.

Arvete edastamine

E-arve intenetipanka.

E-arvet on võimalik tellida kõikide pankade klientidel. Selleks võtke ühendust Raven OÜ klienditeenindusega telefonil 607 0426 või e- posti aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud..

Arve e-posti aadressile.

E-arve on võimalik tellida oma e-posti aadressile.  Teavitades klienditeenindust See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud., millisele e- posti aadressile soovite edaspidi arved saada.

Paberarve postkasti.

Kui Te pole avaldanud soovi saada e- arvet internetipanka või e-posti aadressile, saadetakse paberarve postiga.

Arvete eest tasumine

E-arve püsimakse. 

Mugavaim ja lihtsaim viis arvete  tasumiseks. E-arve püsimakse lepingu saate sõlmida oma panga internetipangas või pangakontoris.

Oma panga internetipank.

Maksekorraldusele tuleb märkida viite- ja arve number. Viitenumber arvel on kohustuslik, ilma selleta kanne pangast üle ei tule.

Sularahamaksed.

Sularahas võetakse makseid vastu Raasiku valla lähimas AS Eesti Post (Omniva) klienditeeninduses.

Tasumata arved

Kui maksetähtaeg on ületatud 90 päeva, klient korduvatele meeldetuletustele ei reageeri ning maksegraafikut ei ole sõlmitud, siis edastab Raven OÜ võla sissenõudmiseks inkassosse.

Maksegraafik

Pakume maksegraafikut maksimaalselt 12 kuu pikkusele perioodile tingimusel, et tasutakse korrektselt maksegraafiku järgi. Selleks võtke ühendust Raven OÜ klienditeenindusega telefonil 607 0426 või e- posti aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud..

 

VEENÄITUDE TEAVITAMINE

Raasiku Vallavolikogu määrus ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirja kohaselt tuleb kõigil klientidel vee või ärajuhitud reovee koguse näidud esitada kord kuus.

Näidud palume teatada iga kuu viimasel kuupäeval, kuid mitte hiljem kui 2. kuupäevaks. 

Näidu teatamiseks valige üks järgnevatest võimalustest:

  1. Saatke kiri e-posti aadressile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.  (e-kirja märkida täpne tarbimiskoha aadress ja veearvesti näit)
  2. Helistades telefonile 607 0426 (töövälisel ajal võtab vastu automaatvastaja)
  3. Täites allolevad lahtrid ja vajutades "Saada näidud" nuppu. Lahtrite täitmine on kohustuslik. Kui lahtrite üks osa jääb täitmata, siis näit meieni ei jõua.

 

ISIKUANDMETE KAITSE

Alates 25.05.2018 kohaldatakse isikuandemetele Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärust 2016/679. Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta. Tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige sellise identifitseerimistunnuse põhjal nagu nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator või selle füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal.

Veevärgi- ja kanalisatsiooni tarbimise teenuse lepingu sõlminud klientide isikuandmeteks on ees- ja perekonnanimi, isikukood, telefoninumber, posti-ja e-posti aadress, info teenuste tarbimise kohta ning aadress, kus teenust tarbitakse.

Töötleme nimetatud isikuandmeid selleks, et täita teenuslepingust ja õigusaktidest tulenevaid kohustusi. Kuna isikuandmete töötlemine on vajalik sõlmitud teenuslepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate toimingute tegemiseks (üldmääruse art 6 lg 1 p b), siis puudub vajadus küsida nõusolekut andmete töötlemiseks. Isiku andmeid kogume nii vähe kui võimalik, kuid nii palju kui vajalik ülesannete täitmiseks. Ligipääs andmetele on ainult töötajatel, kelle tööülesanded seda nõuavad. Andmete töötlemine piirdub seejuures ainult tööülesannete täitmiseks vajalikuga. Kui isiku andmed on muutunud või muul põhjusel valed, peab isik sellest koheselt teatama.

Isikuandmete töötlemisel tagame isikuandmete põhimõtete täitmise (üldmääruse art 5):

- töötlemine toimub vastavalt õigusaktides kehtestatud nõuetele, on õiglane ja läbipaistev;

- isikuandmeid kogutakse täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ning õiguspärastel eesmärkidel ning neid ei töödelda hiljem viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus;

- isikuandmed on asjakohased, olulised ja piiratud sellega, mis on vajalik nende töötlemise eesmärgi seisukohalt;

- isikuandmed on õiged ja vajaduse korral ajakohastatud ning et võetakse kõik mõistlikud meetmed, et töötlemise eesmärgi seisukohast ebaõiged isikuandmed kustutaks või parandataks viivitamata;

- isikuandmeid säilitatakse kujul, mis võimaldab andmesubjekte tuvastada ainult seni, kuni see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks isikuandmeid töödeldakse;

- isikuandmeid säilitatakse kujul, mis võimaldab andmesubjekte tuvastada ainult seni, kuni see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks isikuandmeid töödeldakse; isikuandmeid võib kauem säilitada juhul, kui isikuandmeid töödeldakse üksnes avalikes huvides toimuva arhiveerimise, teadus- või ajaloouuringute või statistilisel eesmärgil vastavalt artikli 89 lõikele 1, eeldusel et andmesubjektide õiguste ja vabaduste kaitseks rakendatakse käesoleva määrusega ettenähtud asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid („säilitamise piirang“);

- isikuandmeid töödeldakse viisil, mis tagab isikuandmete asjakohase turvalisuse, sealhulgas kaitseb loata või ebaseadusliku töötlemise eest ning juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest, kasutades asjakohaseid tehnilisi või korralduslikke meetmeid.

Isiku õigused:

- Õigus tutvuda andmetega enda kohta kogutud andmetega. Võimaluse korral väljastame andmed Teie soovitud moel viie tööpäeva jooksul alates taotluse saamisest. Isikuandmeid väljastades peame olema veendunud Teie isikusamasuses. Seetõttu peate taotluse omakäeliselt või digitaalselt allkirjastama.

- Õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist. Selleks esitage meile omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud taotlus.

- Õigus nõuda andmete töötlemise lõpetamist. Kui Teie isikuandmete töötlemiseks, avalikustamiseks või andmetele juurdepääsu võimaldamiseks ei ole (enam) seaduslikku alust, võite nõuda andmete kasutamise lõpetamist või kustutamist, andmete avalikustamise või andmetele juurdepääsu võimaldamise lõpetamist. Selleks esitage meile omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud taotlus.

NB: Muudatused lepingute üldtingimustes!

Alates 25.05.2018 jõustuvad muudatused isikuandmete töötlemise põhimõtetes. Muudatused on seotud Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmääruse kohaldumisega alates 25.05.2018. Kui Te ei ole muudatustega nõus, on Teil õigus meiega sõlmitud lepingud üles öelda hiljemalt 24.05.2018. 

 

Viimati uuendatud: 23.05.2018