Veepiisk

Suur osa Eesti veetarbijatest saavad nautida joogiveena puhastatatud põhjavett. Nii ka Raven OÜ teeninduspiirkonnas asuvad kliendid, kogu meie joogivesi pärineb erinevatest põhjavee kihtidest. Põhjavesi on tarbimisväärtuselt kõige kvaliteetsem ja sobivaim kasutamiseks joogiveena, sellest tulenevalt on põhjavee kasutamine maailmas kasvanud viimase 50 aasta jooksul enam kui kolm korda. Peaaegu pool kogu maailmas kasutatavast joogiveest ja umbes 38% niisutusveest pärineb põhjaveest. Väga paljudes maailma riikides see aga nii ei ole – 2 miljardil inimesel maailmas puudub ligipääs puhtale joogiveele. Põhjaveeressurss on piiratud, see ei ole lõputu loodusvara ning seda ei tohi kasutada rohkem, kui on selle taastumismäär. Põhjavett peame kaitsma ja igapäevaselt kasutama mõistlikult, et seda jätkuks ka meie järeltulevatele põlvedele. Seetõttu on enamus Eesti vee-ettevõtjaid, kas üldse keelanud või seadnud kasutamise piirid joogivee kasutamiseks kastmisel. Soodustingimustel kastmisvee arvestuse on täielikult ära lõpetanud näiteks Kiili, Harku, Rae ja Viimsi vald ning üsna pea ka Tallinna linn.

Seadused ei kohusta vee-ettevõtet kehtestama tingimusi, mis soodustaks tarbevee kasutamist kastmiseks. Veeteenuse hinna kujundamisega tuleb muu hulgas soodustada võimalikult säästlikku veekasutust ja põhjavee liigvähendamise vältimist (veeseadus § 29 lg 1). See on kooskõlas ka põhiseaduse §-st 5 tuleneva loodusvarade säästliku kasutamise põhimõttega ning Ühisveevärgi ja - kanalisatsiooni seaduse § 49 lg 6 nimetatud tasu määramisel joogivee säästliku kasutamise eesmärgist lähtuvalt. Oleme seni teinud selles põhimõttes oma klientidele erandi ning lubanud kastmisvett eraldi arvestada ja selle eest tasuda ainult tarbevee hinnaga. Aga ka erandi puhul tuleb arvestada üldiste huvidega, sh põhjaveevaru kaitsega ja teiste ühisveevärgist vett saavate inimeste huvidega. Inimesed vajavad ka kuivemal perioodil joogiks ja olmetarbeks piisavas koguses vett ning see on kaalukam, kui soov kasutada põhjavett kastmiseks soodustingimustel.

Eeltoodust lähtuvalt kehtestab Raven OÜ alates 1. maist 2024 kastmisvee soodustingimustel kasutamisele järgmised tingimused:

  • Kalendrikuus kuni 10m3 kasutatud kastmisveele kehtib soodushind, mis on võrdne kehtiva tarbevee hinnaga (täna km-ga 2,29 eurot/m³).
  • Kalendrikuus 10 ja enam m3 kasutatud kastmisveele kehtib hind, mis on võrdne kehtiva tarbevee ja reovee puhastamise koondhinnaga (täna km-ga 5,72 eurot/ m³).
  • Soodustust on võimalik kasutada ajavahemikus 1.05-31.08

Link: Kastmisvee kasutamise kord

Link: Kastmisvee kasutamise avaldus

 

Veevärgi ülekoormamise ning veepuuduse vältimiseks palume võimalusel kastmist vältida ajavahemikel 7:00-9:00 ja 18:00-22:00, sest nendel kellaaegadel tarbitakse ühisveevärgist tarbevett kõige enam.

Kastmiseks soovitame vett ühe korraga koguda suuremasse anumasse, kuna otse trassist tulev külm vesi ei ole taimedele tervislik. Lisaks tuleks kaaluda alternatiivina ka sademe- ja drenaaživee kogumist. Sademevesi on oma omadustelt palju neutraalsema koostisega ning taimedele seetõttu palju kasulikum. Ühtlasi on ka tema loomulik temperatuur taimedele sõbralikum. Sademe- ja drenaaživesi on saadaval kusjuures täiesti tasuta!

 

Erik Jüriöö

Raven OÜ juhataja