Teenuslepingu sõlmimine ja muutmine

Ühisvee ja -kanalisatsiooniteenuse tarbimise kokkuleppimiseks või muutmiseks on 3 võimalust:

1. Tähtajatu teenusleping

Tähtajatut teenuslepingut saame sõlmida kõigi kinnistute omanikega, kellega on varasemalt sõlmitud liitumisleping või eelnev teenuslepinguga omanik loovutab samal kinnistul oleva liitumisühenduse uuele omanikule aasta jooksul pärast teenuslepingu lõpetamist või lõppemist. Sellisel juhul tuleb fikseerida uue omaniku andmed ja ülemineku hetkel olnud veearvesti näit. Pärast teenuslepingu sõlmimise ja/või muutmise avalduse esitamist, tuleb tagada OÜ Raven esindajale juurdepääs veearvesti näidu fikseerimiseks.

Teenuslepingu sõlmimise taotlus (link >>)

2. Tähtajaline teenusleping

Tähtajalist teenuslepingut saame pakkuda klientidele, kes on läbinud ajutise liitumise protsessi ja loonud omal kulul ajutise so kuni 6 kuuks liitumisühenduse (ehitusajaks, kaubanduseks, kastmiseks, avalikeks üritusteks jmt). Pärast teenuslepingu lõppemist, tuleb kliendi poolt rajatud ajutine veeühendus kliendil omal kulul likvideerida, toimides vastavalt punktis 3 toodule.

Tähtajalise teenuslepingu sõlmimise taotlus (link >>)

3. Tähtajatu ja tähtajalise teenuslepingu lõpetamine

Teenuslepingu lõpetamiseks teenuse tarbimise peatamiseks, kinnistul paiknevate hoonete lammutamiseks, omandi lõppemisel või üleandmisel, tähtajalise teenuslepingu lõpetamiseks jms juhul tuleb kinnistu omanikul esitada allkirjastatud teenuslepingu lõpetamise avaldus, kus tuleb fikseerida veearvesti näit. Pärast teenuslepingu lõppemist, tuleb enne ühenduse likvideerimist tagada OÜ Raven esindajale juurdepääs vee sulgemiseks ja veearvesti demonteerimiseks.

   

NB: liitumislepinguta ühendamised ja teenuslepinguta tarbimine ning OÜ Raven töötajate takistamine paigaldise kontrolli läbiviimiseks (sh arvesti paigaldamiseks või asendamiseks jmt), loetakse omavoliliseks tarbimiseks. Vastavalt ÜVKS § 15´1 karistatakse vastavat tegevust rahatrahviga kuni 300 trahviühikut ning vastavalt Raasiku valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirja §12 lõike 2 punktile 1 on vee-ettevõtjal õigus eelneva kirjaliku hoiatuseta katkestada kliendile vee andmine ja esitada omavolilise tarbimise eest hüvitise arve vastavalt määrusele (hüvitise suurus arvutub: tariif x toru ristlõige x 24 tundi x 0,5 m/s x 6 kuud). Kõigist rikkujatest teavitatakse nii kohalikku omavalitsust kui ka vastavaid õiguskaitseorganeid.

Veeteenuse vormid, joonised, metoodikad ja tingimused

1. Teenuslepingu sõlmimise taotlus (link >>)

2. Volikiri lepingu sõlmimiseks (link >>)

3. Liitumis- ja mõõtepunkti andmik ja kontrollakt (link >>)

4. Konkurentsiameti otsus OÜ Raven veeteenuse hinna kooskõlastamise kohta (link >>)

5. Osaühing Raven ÜVK teenuslepingu tüüptingimused alates 01.01.2018 (link >>)

 

Veeteenusega seonduvad õigusaktid

1. Riigikogu seadus - Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seadus (link >>)

2. Raasiku Vallavolikogu määrus - Raasiku valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri (link >>)

3. Sotsiaalministri määrus - Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid (link >>)

4. Keskonnaministri määrus - Nõuete kehtestamine ühiskanalisatsiooni juhitavate ohtlike ainete kohta (link >>)