Teenuslepingu sõlmimine ja muutmine

Ühisvee ja -kanalisatsiooniteenuste tarbimise kokkuleppimiseks või muutmiseks on 3:

1. Tähtajatu teenusleping

Tähtajatut teenuslepingut saame sõlmida kõigi kinnitatud omanikega, kellega on varasemalt sõlmitud liitumisleping või varasem teenuslepinguga omanik loovutab samal ajal kinnitatud olemasolevat liitumisühendust uuele omaniku aasta jooksul pärast teenuse lõpetamist või lõppemist. Sellisel juhul tuleb fikseerida uue omaniku andmeid ja ülemineku hetkel olnud veearvesti näit. Pärast teenuslepingu sõlmimist ja / või muutmise avalduse esitamist tuleb tagada OÜ Raven esindajale juurdepääs veearvesti näidu fikseerimisele.

Teenuse lepingu sõlmimise taotlus (link >>)

2. Tähtajaline teenusleping

Tähtajalist teenuslepingut saame pakkuda klientidele, kes on läbinud ajutise liitumise protsessi ja loonud omal kulul ajutise nii kuni 6 kuuks liitumisühenduse (ehitusajaks, kaubanduseks, kastmiseks, avalikeks üritusteks jmt). Pärast teenuse lepingu lõppemist tuleb kliendi poolt rajatud ajutine veeühendus kliendil omal kulul likvideerida, toimides vastavalt punktile 3 toodule.

Tähtajalise teenuse lepingu sõlmimise taotlus (link >>)

3. Tähtajatu ja tähtajalise teenuse lepingu lõpetamine

Teenuste lepingu lõpetamise teenuse tarbimise turbamiseks, kinnituskohtade paigutamise hoonete lammutamiseks, omandi lõppemiseks või üleandmiseks, tähtajalise teenistuse lepingu lõpetamiseks jms puhul tuleb kinnitada omanikuliste allkirjastatud teenuste lepingu lõpetamise avaldus, kus tuleb fikseerida veearvesti näit. Pärast teenuse lepingu lõppemist tuleb enne ühenduse likvideerimist tagada OÜ Raveni esindaja juurdepääs vee sulgemisele ja veearvesti demonteerimiseks.

   

NB:  liitumislepinguta ühendamised ja teenuslepinguta tarbimine ning OÜ Raven töötajate takistus paigaldamise kontrollimiseks (sh arvesti paigaldamiseks või asendamiseks jmt), loetakse omavoliliseks tarbimiseks. Vastavalt ÜVKS § 15´1 karistatakse vastavat tegevust rahatrahviga kuni 300 trahviühikut ja vastavalt Raasiku valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirja §12 lõike 2 punkti 1 vee-ettevõtluse õiguse eelnõu kirjaliku hoiatuseta katkestada kliendi vee andmine ja keskkonnasõbraliku tarbimise eest vastutava määrusega. (hüvitise suurus arvutub: tariif x toru ristlõige x 24 tundi x 0,5 m / sx 6 kuud). Kõigist rikkujatest teavitatakse nii kohalikku omavalitsust kui ka vastava õiguskaitseorganeid.

Veeteenuse vormid, joonised, metoodikad ja tingimused

1.  Teenuse lepingu sõlmimise taotlus (link >>)

2.  Volikiri lepingu sõlmimiseks (link >>)

3.  Liitumis- ja mõõtepunkti andmik ja kontrollakt (link >>)

4.  Konkurentsiameti otsus OÜ Raven veeteenuse hinna kooskõlastamise kohta (link >>)

5.  Osaühing Raven ÜVK teenuslepingu tüüptingimused alates 01.01.2018 (link >>)

 

Veeteenusega seonduvad õigusaktid

1. Riigikogu seadus -  Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seadus (link >>)

2. Raasiku Vallavolikogu määrus -  Raasiku valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri (link >>)

3. Sotsiaalministri määrus -  Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid (link >>)

4. Keskonnaministri määrus -  Nõuete kehtestamine ühiskonna juhtimise ohtlike ainete kohta (link >>)