Veepiisk

Teenuslepingu sõlmimine ja muutmine

1. Tähtajatu teenusleping

Tähtajatut teenuslepingut saame sõlmida kõigi kinnitatud omanikega, kellega on varasemalt sõlmitud liitumisleping või varasem teenuslepinguga omanik loovutab samal ajal kinnitatud olemasolevat liitumisühendust uuele omaniku aasta jooksul pärast teenuse lõpetamist või lõppemist. Sellisel juhul tuleb fikseerida uue omaniku andmeid ja ülemineku hetkel olnud veearvesti näit. Pärast teenuslepingu sõlmimist ja / või muutmise avalduse esitamist tuleb tagada OÜ Raven esindajale juurdepääs veearvesti näidu fikseerimisele.

Teenuse lepingu sõlmimise avaldus

2. Tähtajaline teenusleping

Tähtajalist teenuslepingut saame pakkuda klientidele, kes on läbinud ajutise liitumise protsessi ja loonud omal kulul ajutise nii kuni 6 kuuks liitumisühenduse (ehitusajaks, kaubanduseks, kastmiseks, avalikeks üritusteks jmt). Pärast teenuse lepingu lõppemist tuleb kliendi poolt rajatud ajutine veeühendus kliendil omal kulul likvideerida, toimides vastavalt punktile 3 toodule.

Tähtajalise teenuse lepingu sõlmimise avaldus

NB: Teenuslepinguta teenuse tarbimine on keelatud. Omavolilise tarbimise eest on Raven OÜ'l õigus nõudele. (hüvitise suurus arvutub: tariif x toru ristlõige x 24 tundi x 0,5 m / sx 6 kuud).

3. Kastmisvee arvestus

Raven OÜ võimaldab ajavahemikus 1.05-31.08 kasutada soodustingimustel joogivett kastmiseks kuni 10mühes kalendrikuus. Kastmisvee soodustuse saamiseks tuleb täita vormikohane avaldus 1.05-31-05 ajavahemikus.

Kastmisvee arvestuse kord alates 1.05.2024

Kastmisvee kasutamise avalduse vorm

 

 

Veeteenuse vormid, joonised, metoodikad ja tingimused

1.  Teenuse lepingu sõlmimise avaldus

2.  Volikiri lepingu sõlmimiseks

3.  Liitumis- ja mõõtepunkti andmik ja kontrollakt

4.  Osaühing Raven ÜVK teenuslepingu tüüptingimused alates 01.01.2018

Veeteenusega seonduvad õigusaktid

1. Riigikogu seadus - Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seadus

2. Raasiku Vallavolikogu määrus -  Raasiku valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri

3. Sotsiaalministri määrus -  Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid

4. Keskonnaministri määrus -  Nõuete kehtestamine ühiskonna juhtimise ohtlike ainete kohta