Veepiisk

Liitumise võimalused ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga

Liitumine on vajalik, kui kinnistul puudub vee- ja / või kanalisatsiooniühendus või Teiste olemasolev ühenduste ümberehitus. Liitumine on ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni (ÜVK) teenuse kasutamise eelduseks.

Uus liitumine (kulupõhine)

Liitumine toimub vastavalt metoodikale, mille leiab järgnevalt lingilt  liitumistasu arvestamise metoodikale.

Liitumiseks palume esitada avaldus mille leiab lingil Liitumistaotluse vorm

NB: Liitumislepinguta ühendamised ja teenuslepinguta tarbimine ning OÜ Raven töötajate takistus paigaldamise kontrollimiseks (sh arvesti paigaldamiseks või asendamiseks jmt), loetakse omavolilisteks tarbimiseks. Vastavalt ÜVKS § 15´1 karistatakse vastavat tegevust rahatrahviga kuni 300 trahviühikut ja vastavalt Raasiku valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirja §12 lõike 2 punkti 1 vee-ettevõtluse õiguse eelnõu kirjaliku hoiatuseta katkestada kliendile teenuse osutamine.

Raven OÜ'l on õigus hüvitisele (hüvitise suurus arvutub: tariif x toru ristlõige x 24 tundi x 0,5 m / sx 6 kuud). 

Liitumise vormid, joonised, metoodikad ja tingimused

1.  Liitumistaotluse vorm

2. Teenuse lepingu sõlmimise avaldus 

3. Teenuse lepingu lõpetamise avaldus

4.  Volikiri lepingu sõlmimiseks

5.  OÜ Raven ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni liitumistasude arvutamise metoodika alates 20.06.16

6.  OÜ Raven liitumislepingu tüüptingimused alates 14.07.16

7.  OÜ Raven  tehnilised tüüptingimused alates 01.07.16

8.  OÜ Raven veemõõdusõlme tüüpjoonis

9.  OÜ Raven nõuded ühisvee ja -kanalisatsiooni torustiku ehitamise dokumenteerimisele alates 17.10.18

Liitumisega seonduvad õigusaktid

1.  Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seadus

2.  Raasiku valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri

3.  Planeerimisseadus

4.  Ehitusseadustik

5.  Raasiku valla ehitusmäärus