Liitumise võimalused ühisvee ja -kanalisatsiooniga

Liitumine on vajalik, kui kinnistul puudub vee- ja/või kanalisatsiooniühendus või Te soovite olemasolevat ühendust ümberehitada. Liitumine on ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni (edaspidi ka ÜVK) teenuse kasutamise eelduseks.

Liitumiseks OÜ Raven ühisvee ja -kanalisatsiooni teenusega on neli võimalust:

1. Uus liitumine (kulupõhine)

Uus liitumine nii reoveekogumisalas kui ka väljaspool seda on üldjuhul täielikult kulupõhine, mis kujuneb vastavalt liitumistasu arvestamise metoodikale (link >>). Liitumiseks tuleb esitada liitumistaotlus, projekteerida liitumisühendused ja sõlmida liitumisleping. Vastavalt liitumislepingus kokkulepitule rajatakse kinnistuni torustik ja liitumisühendused. Kinnistu omanikul tuleb rajada kinnistu sisene veetorustik liitumispunktini ja enne kinnistu sisese veetorustiku kaevise sulgemist tuleb teha fotod, kutsuda OÜ Raven esindaja (telefonidel 53 915 225 või 56 202 424) torude ja ettevalmistatud veemõõdusõlmega tutvuma ning veearvestit paigaldama. Seejärel tuleb sõlmida tähtajatu tarbimisleping (link >>).

Liitumistaotluse vorm (link >>)

2. Uus liitumine KIK SF aladel (tasuta) 

SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) sihtfinantseerimisega (SF) väljaehitatud piirkonnas kehtib liitumistel erikord. Lihtsustatult öeldes on nendes piirkondades liitumised rajatud riigi kaasfinantseerimisega, mille omaosaluse tasub vee-ettevõtja veeteenuse hinnast, mistõttu on liitumine kinnistutele tasuta. Kuid teenustega liitumiseks, tuleb esitada siiski liitumistaotlus ja taotlusel toodud lisad, seejärel sõlmida liitumisleping. Kinnistu omanikul tuleb rajada kinnistu sisene veetorustik liitumispunktini ja enne kinnistu sisese veetorustiku kaevise sulgemist tuleb teha fotod, kutsuda OÜ Raven esindaja (telefonidel 53 915 225 või 56 202 424) torude ja ettevalmistatud veemõõdusõlmega tutvuma ning veearvestit paigaldama. KIK SF aladel ei ole projekt erandkorras vee-ettevõtja poolt nõutav, kuid liitumisühenduse ehitamisel tuleb arvestada tehniliste tüüptingimuste (link >>) ja veemõõdusõlme tüüpjoonisega (link >>). Seejärel tuleb sõlmida tähtajatu tarbimisleping (link >>).

Liitumistaotluse vorm (link >>) 

Raasiku valla KIK SF projektiga hõlmatud kinnistute loetelu (link >>)

3. Uus liitumine väljaehitatud kinnisvara arenduspiirkondades

Uued liitumised väljaehitatud kinnisvara arenduspiirkondades on võimalik pärast arenduspiirkondade torustiku väljaehitamist ja täiemahulist nõuetekohast üleandmist vee-ettevõtjale. Juhul kui torustik on vee-ettevõttele üle andmata, võib kokkuleppel tarbida tähtajalise tarbimislepinguga, kuid peab arvestama, et vee-ettevõtja ei saa tagada temale üle andmata võõrast torustikust tähtajatut püsiteenust. Liitumistasu kujuneb vastavalt sellele, kuidas on torustik vee-ettevõtjale üle antud. Liitumiseks tuleb esitada liitumistaotlus, projekteerida liitumisühendused ja sõlmida liitumisleping. Vastavalt lepingus kokkulepitule rajatakse kinnistu liitumisühendused. Enne kinnistu sisese veetorustiku kaevise sulgemist tuleb kutsuda OÜ Raven esindaja torude ja ettevalmistatud veemõõdusõlmega tutvuma ning veearvestit paigaldama. Seejärel tuleb sõlmida kas tähtajaline või tähtajatu tarbimisleping (link >>).

Liitumistaotluse vorm (link >>) 

Kulli küla Pistriku elurajooni liitujate loetelu ja liitumistasu määrad (link >>)

Raasiku Rohtla elurajooni liitujate loetelu ja liitumistasu määrad (täpsustamisel)

4. Liitumine ajutiseks tähtajaliseks tarbimiseks (kulupõhine)

Juhul, kui soovite ajutiseks tarbimiseks veeühendust (ehitusajaks, kaubanduseks, kastmiseks, avalikeks üritusteks jmt), tuleb see rajada täielikult omal kulul vastavalt OÜ-ga Raven kooskõlastatud projektile ning pärast lepingu lõpetamist peab klient selle likvideerima ja taastama endise olukorra samuti omal kulul. Enne ajutise ühenduse veetorustiku kaevise sulgemist, tuleb kutsuda OÜ Raven esindaja torude ja ettevalmistatud veemõõdusõlmega tutvuma ning veearvestit paigaldama. Tähtajalise liitumisühenduse valmimisel tuleb sõlmida tähtajaline tarbimisleping (link >>).

Liitumistaotluse vorm (link >>) 

 

NB: liitumislepinguta ühendamised ja teenuslepinguta tarbimine ning OÜ Raven töötajate takistamine paigaldise kontrolli läbiviimiseks (sh arvesti paigaldamiseks või asendamiseks jmt), loetakse omavoliliseks tarbimiseks. Vastavalt ÜVKS § 15´1 karistatakse vastavat tegevust rahatrahviga kuni 300 trahviühikut ning vastavalt Raasiku valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirja §12 lõike 2 punktile 1 on vee-ettevõtjal õigus eelneva kirjaliku hoiatuseta katkestada kliendile vee andmine ja esitada omavolilise tarbimise eest hüvitise arve vastavalt määrusele (hüvitise suurus arvutub: tariif x toru ristlõige x 24 tundi x 0,5 m/s x 6 kuud). Kõigist rikkujatest teavitatakse nii kohalikku omavalitsust kui ka vastavaid õiguskaitseorganeid.

Liitumise vormid, joonised, metoodikad ja tingimused

1. Liitumistaotluse vorm (link >>) 

2. Volikiri lepingu sõlmimiseks (link >>) 

3. OÜ Raven ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni liitumistasude arvutamise metoodika alates 20.06.16 (link >>)

4. OÜ Raven liitumislepingu tüüptingimused alates 14.07.16 (link >>)

5. OÜ Raven kuni 0,4 m3/d tarbijate tehnilised tüüptingimused alates 01.07.16 (link >>)

6. OÜ Raven veemõõdusõlme tüüpjoonis (link >>) 

7. OÜ Raven nõuded ühisvee ja -kanalisatsiooni torustiku ehitamise dokumenteerimisele alates 17.10.18 (link >>)

8. Raasiku valla arengukava olemasolevad ja planeeritud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni asendiplaanid DWG formaadis (link >>)

 

Liitumisega seonduvad õigusaktid

1. Riigikogu seadus - Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seadus (link >>)

2. Raasiku Vallavolikogu määrus - Raasiku valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri (link >>)

3. Riigikogu seadus - Planeerimisseadus (link >>)

4. Riigikogu seadus - Ehitusseadustik (link >>)

5. Raasiku Vallavolikogu - Raasiku valla ehitusmäärus (link >>)

 

Liitumise tüüpskeem

liitumisprotsess.jpg