Liitumise võimalused ühisvee ja -kanalisatsiooniga

Liitumine on vajalik, kui kinnistunud puudub vee- ja / või kanalisatsiooniühendus või Teiste olemasolev ühenduste ümberehitus. Liitumine on ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni (sellest ka ÜVK) teenuse kasutamise eelduseks.

Liitmise OÜ Raven ühisvee ja -kanalisatsiooni teenusega on neli võimalust:

1. Uus liitumine (kulupõhine)

Uus liitumine nii reoveekogumisalas kui ka väljaspool seda üldjuhul kogu kulupõhine, mis kujuneb vastavalt  liitumistasu arvestamise metoodikale (link >>) . Liitumisele tuleb liitumisega liitumine, projekteerida liitumisühendused ja sõlmida liitumisleping. Vastavalt liitumislepingus kokkulepitule rajatakse kinnistuni torustik ja liitumisühendused. Kinnistu omanikul tuleb rajada kinnistu sisene veetorustik liitumispunktini ja enne kinnistu sisese veetorustiku kaevise sulgemist tuleb fotod, kutsuda OÜ Raven esindaja (telefonidel 53 915 225 või 56 202 424) torude ja ettevalmistatud veemõõdusõlmega tutvumine ja veearvestit paigaldamine, mille järgimisega kinnitatakse tarvidusleping.

Liitumistaotluse vorm (link >>)

2. Uus liitumine KIK SF aladel (tasuta) 

SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) sihtfinantseerimisega (SF) välja antud piirkonnas kehtib liitumistel kordadel. Lihtsustatult öeldes on nendes piirkondades liitumised rajatud riigi kaasfinantseerimisega, mis on omaosaluse tasub vee-ettevõtja veeteenuse hinnast, mis on kinnitatud kinnitatud tasuta. Kuid teismelise liitumise korral tuleb lisada liitumislepingut ja taotleda liitumislepingut. Kinnistu omanikul tuleb rajada kinnistu sisene veetorustik liitumispunktini ja enne kinnistu sisese veetorustiku kaevise sulgemist tuleb fotod, kutsuda OÜ Raven esindaja (telefonidel 53 915 225 või 56 202 424) torude ja ettevalmistatud veemõõdusõlmega tutvumine ja veearvestit paigaldamine. KIK SF aladel ei ole projekt erandkorras vee-ettevõtja poolt nõutav,kuid liitumisühenduse ehitamisel tuleb arvestada tehniliste tüüpide tingimustega. Sisse tuleb sõlmida tarbimisleping. Üldtingimused ja veemõõdu sõlme leiab lehe allosast.

Liitumistaotluse vorm (link >>) 

Raasiku valla KIK SF projektiga hõlmatud kinnistute loetelu (link >>)

3. Uus liitumine väljaehitatud kinnisvara arenduspiirkondades

Uued liitumised väljaehitatud kinnisvara arenduspiirkondades on võimalik pärast arenduspiirkonna torustiku väljaehitamist ja täiemahulist nõuetekohaseid üleandmist vee-ettevõtjaid. Juhul kui torustik vee-ettevõtel üle andmata, võib kokkuleppel tarbida tähtajalise tarbimislepinguga, kuid peab arvestama, et vee-ettevõtja ei saa tagada temale üle andmata võõrast torustikust tähtajatut püsiteenust. Liitumistasu kujuneb vastavalt sellele, kuidas on torustik vee-ettevõtjale üle antud. Liitumisele tuleb liitumisega liitumine, projekteerida liitumisühendused ja sõlmida liitumisleping. Vastavalt lepingus kokkuleppe sõlmimist kinnitada kinnistu liitumisühendused.Enne kinnistu sisese veetorustiku kaevise sulgemist tuleb kutsuda OÜ Raven esindaja torude ja ettevalmistatud veemõõdusõlmega tutvuma ning veearvestit paigaldama. 

Liitumistaotluse vorm (link >>) 

 

Raasiku Rohtla elurajooni liitujate loetelu ja liitumistasu määrad (täpsustamisel)

4. Liitumine ajutiseks tähtajaliseks tarbimiseks (kulupõhine)

Juhul, kui tavaliselt ajutiseks tarbimiseks kasutatakse veeühendust (ehitusajaks, kaubanduseks, kastmiseks, avalikeks üritusteks jmt), tuleb see kogu raja kulla kulul vastavalt OÜ-ga Raven kooskõlastatud projektidele ja pärast lepingu lõpetamist peab klientidele meeldima video ja taastama endise olukorra samuti omal kulul. Enne ajutise ühenduse veetorustiku kaevise sulgemist tuleb kutsuda OÜ Raven esindaja torude ja ettevalmistatud veemõõdusõlmega tutvuma ning veearvestit paigaldama. Tähtajalise liitumisühenduse valmimisel tuleb sõlmida  tähtajaline tarbimisleping (link >>) .

Liitumistaotluse vorm (link >>) 

 

NB:  liitumislepinguta ühendamised ja teenuslepinguta tarbimine ning OÜ Raven töötajate takistus paigaldamise kontrollimiseks (sh arvesti paigaldamiseks või asendamiseks jmt), loetakse omavolilisteks tarbimiseks. Vastavalt ÜVKS § 15´1 karistatakse vastavat tegevust rahatrahviga kuni 300 trahviühikut ja vastavalt Raasiku valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirja §12 lõike 2 punkti 1 vee-ettevõtluse õiguse eelnõu kirjaliku hoiatuseta katkestada kliendi vee andmine ja keskkonnasõbraliku tarbimise eest vastutava määrusega. (hüvitise suurus arvutub: tariif x toru ristlõige x 24 tundi x 0,5 m / sx 6 kuud). Kõigist rikkujatest teavitatakse nii kohalikku omavalitsust kui ka vastava õiguskaitseorganeid.

Liitumise vormid, joonised, metoodikad ja tingimused

1.  Liitumistaotluse vorm (link >>) 

2.  Volikiri lepingu sõlmimiseks (link >>) 

3.  OÜ Raven ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni liitumistasude arvutamise metoodika alates 20.06.16 (link >>)

4.  OÜ Raven liitumislepingu tüüptingimused alates 14.07.16 (link >>)

5.  OÜ Raven  tehnilised tüüptingimused alates 01.07.16 (link >>)

6.  OÜ Raven veemõõdusõlme tüüpjoonis (link >>) 

7.  OÜ Raven nõuded ühisvee ja -kanalisatsiooni torustiku ehitamise dokumenteerimisele alates 17.10.18 (link >>)

 

 

Liitumisega seonduvad õigusaktid

1. Riigikogu seadus -  Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seadus (link >>)

2. Raasiku Vallavolikogu määrus -  Raasiku valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri (link >>)

3. Riigikogu seadus -  Planeerimisseadus (link >>)

4. Riigikogu seadus -  Ehitusseadustik (link >>)

5. Raasiku Vallavolikogu -  Raasiku valla ehitusmäärus (link >>)