Liitumise võimalused ühisvee ja -kanalisatsiooniga

Liitumine on vajalik, kui kinnistul puudub vee- ja / või kanalisatsiooniühendus või Teiste olemasolev ühenduste ümberehitus. Liitumine on ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ( ÜVK ) teenuse kasutamise eelduseks.

Uus liitumine (kulupõhine)

Liitumine toimub vastavalt metoodikale, mille leiab järgnevalt lingilt  liitumistasu arvestamise metoodikale (link >>)

Liitumiseks palume esitada avaldus mille leiab lingil Liitumistaotluse vorm (link >>)

 NB:  liitumislepinguta ühendamised ja teenuslepinguta tarbimine ning OÜ Raven töötajate takistus paigaldamise kontrollimiseks (sh arvesti paigaldamiseks või asendamiseks jmt), loetakse omavolilisteks tarbimiseks. Vastavalt ÜVKS § 15´1 karistatakse vastavat tegevust rahatrahviga kuni 300 trahviühikut ja vastavalt Raasiku valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirja §12 lõike 2 punkti 1 vee-ettevõtluse õiguse eelnõu kirjaliku hoiatuseta katkestada kliendile teenuse osutamine.

Raven OÜ'l on oigus hüvitisele (hüvitise suurus arvutub: tariif x toru ristlõige x 24 tundi x 0,5 m / sx 6 kuud). 

Liitumise vormid, joonised, metoodikad ja tingimused

1.  Liitumistaotluse vorm (link >>) 

2.  Volikiri lepingu sõlmimiseks (link >>) 

3.  OÜ Raven ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni liitumistasude arvutamise metoodika alates 20.06.16 (link >>)

4.  OÜ Raven liitumislepingu tüüptingimused alates 14.07.16 (link >>)

5.  OÜ Raven  tehnilised tüüptingimused alates 01.07.16 (link >>)

6.  OÜ Raven veemõõdusõlme tüüpjoonis (link >>) 

7.  OÜ Raven nõuded ühisvee ja -kanalisatsiooni torustiku ehitamise dokumenteerimisele alates 17.10.18 (link >>)

 

 

Liitumisega seonduvad õigusaktid

1. Riigikogu seadus -  Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seadus (link >>)

2. Raasiku Vallavolikogu määrus -  Raasiku valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri (link >>)

3. Riigikogu seadus -  Planeerimisseadus (link >>)

4. Riigikogu seadus -  Ehitusseadustik (link >>)

5. Raasiku Vallavolikogu -  Raasiku valla ehitusmäärus (link >>)